Meer ruimte voor voetgangers en fietsers bij Ledig Erf en omgeving

Er moet meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers in het gebied tussen Ledig Erf en Rotsoord en omgeving. Daarvoor legt het college van burgemeesters en wethouders een plan voor aan de gemeenteraad. Het college wil van dit gebied, dat de gemeente de Zuidpoort noemt, een groenere en gezondere omgeving te maken.

Verlengstuk van het centrum

De basis van het plan is om het gebied overzichtelijker te maken en beter aan te laten sluiten op de binnenstad. De gemeente heeft als doel om met een herinrichting van de openbare ruimte meer ruimte te creëren voor voetgangers, fietsers en groen. Om dit te bereiken, is het plan om het doorgaande autoverkeer bij Ledig Erf te ontmoedigen. Dit betekent dat auto’s niet meer over de Vaartscherijnbrug mogen rijden. Om te voorkomen dat het doorgaande autoverkeer uitwijkt naar straten in de buurt, wil de gemeente ook daar maatregelen nemen, zoals herinrichtingen van de Bleekstraat, Balijelaan en Rijnlaan. Ook wegen zoals de Albatrosstraat, Vondellaan en Waalstraat krijgen een nieuwe inrichting, met als uitgangspunt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Het centrum blijft goed bereikbaar voor autoverkeer dat afkomstig is uit of bestemd is voor dit gebied.

Participatie van bewoners en weggebruikers

De gemeente heeft het plan voor de Zuidpoort ontwikkeld op basis van onderzoek en inbreng van buurtbewoners en weggebruikers. In de eerste participatieronde konden buurtbewoners en weggebruikers aangeven wat zij belangrijk vinden voor het gebied. Tijdens de tweede ronde konden bewoners aangeven wat goed is aan het plan en wat verbeterd kan worden. Veel bewoners hebben aangegeven dat zij graag willen dat het gebied meer ruimte biedt voor voetgangers, fietsers en groen, en dat de leefbaarheid, verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte worden verbeterd. Het voorkomen van sluipverkeer en een betere spreiding van drukte waren hierbij belangrijke punten. De gemeente heeft deze suggesties meegenomen in het plan en zal na uitvoering ervan de effecten in de gaten houden.