Maatregelenpakket Lucasbolwerk en Hieronymusplantsoen

De gemeente komt met een breed pakket aan maatregelen om de overlast en criminaliteit bij het Lucasbolwerk en het Hieronymusplantsoen aan te pakken. Het gaat hierbij om een totaalpakket aan zorg- en veiligheidsmaatregelen om de situatie voor omwonenden en ondernemers te verbeteren en om de individuen uit groep overlastgevers zorg en perspectief te bieden.

Rondom het Lucasbolwerk en het Hieronymusplantsoen zorgt een steeds grotere groep van onder andere harddrugs- en/of alcoholverslaafden niet alleen voor overlast in en rondom deze locatie, maar ook voor criminaliteit. Bewoners, bezoekers en ondernemers worden geconfronteerd met openlijk gebruik van drugs, drugshandel, en verslaafden die hun behoefte doen. Daarnaast worden ze geïntimideerd, uitgescholden, beroofd en mishandeld. Om die reden neemt de gemeente samen met politie en zorgpartners maatregelen om de overlast terug te dringen. Het gaat hierbij om een combinatie van zorg en repressie.  

Intensivering en uitbreiding zorg

Het intensiveren en uitbreiden van de zorg is een belangrijk onderdeel van de aanpak. Om de bestaande samenwerking tussen gemeente, politie en zorg te intensiveren, wordt er een speciaal “eropaf-team” gecreëerd, dat een stap extra kan doen om de individuen uit deze groep naar passende zorg te begeleiden. Naast al eerder betrokken partners als Jellinek en de hostels is dit team uitgebreid met andere zorgpartners. Mensen bij de overlastlocaties worden actief opgezocht en aangesproken, om hen vervolgens zo goed mogelijk naar de juiste zorginstelling te geleiden. Er is hierbij ook aandacht voor de groep mensen van buiten de stadsgrenzen, waar nu nog moeilijk grip op te krijgen is.

Daarnaast zijn er andere maatregelen genomen, zoals de verruiming van voorwaarden voor het gebruik van harddrugs in de Hostels en bij de inloopvoorziening de Stek en extra inzet van gericht veldwerk en bemoeizorg.

Verblijfsontzeggingsgebied

Een van de maatregelen is het instellen van een zogenaamd verblijfsontzeggingsgebied. Personen die in dit gebied de openbare orde verstoren, krijgen direct een tijdelijke verblijfsontzegging die door de politie wordt opgelegd. De duur van de verblijfsontzegging wordt langer naarmate de betreffende persoon vaker de openbare orde verstoort. Deze tijdelijke maatregel geldt voor een half jaar. Vorig jaar is bij het Bollendak ook een verblijfsontzeggingsgebied ingesteld. Dat heeft eraan bijgedragen dat gemeente en politie de overlast uiteindelijk konden terugdringen. 

Verbod op openlijk harddrugsgebruik

Een belangrijk onderdeel van het maatregelenpakket is het voorstel voor het instellen van een verbod op harddrugsgebruik in de openbare ruimte, om zo meer grip te kunnen krijgen op deze specifieke groep verslaafden. Op dit moment is harddrugs gebruiken in de openbare ruimte namelijk nog niet verboden in Utrecht, iets was in veel andere steden wel het geval is. De voorgestelde aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor het instellen van dit verbod wordt op 15 juni in gemeenteraad besproken.

Andere maatregelen zijn het inzetten van extra politie- en handhavingscapaciteit, gesprekken met omwonenden, het snoeien van struiken om het zicht op deze locaties te verbeteren en extra opruimacties van drugsspuiten.