Voorjaarsnota 2019: verder aan de slag met prioriteiten voor stad

Utrecht gaat verder met het uitvoeren van voornemens uit het coalitieakkoord, zoals het investeren in betaalbaar wonen, sterk Utrechts mbo en het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Tegelijkertijd staat solide financieel beleid hoog in het vaandel. Dat blijkt uit de voorjaarsnota die het college van B&W vandaag presenteert. In deze voorjaarsnota laat het college, dat juni vorig jaar aantrad, zien welke keuzes het maakt in de huidige dynamiek van de stad.

Financiële situatie
Bij het opstellen van het coalitieakkoord vorig jaar was ongeveer 95 miljoen euro, waarvan 21,5 miljoen structureel, beschikbaar. Bij deze voorjaarsnota is de financiële ruimte beperkt tot 3 miljoen euro structureel. Dit komt door een tegenvallende bijdrage vanuit het Rijk, een nieuwe cao die tot hogere loonindexatie leidt en doordat de stad minder snel groeit dan aan het begin van de collegeperiode verwacht, wat minder inkomsten uit Gemeentefonds en OZB tot gevolg heeft. Ook blijven de bouwkosten stijgen. Hier staan aanzienlijke opbrengsten uit erfpachten en grondexploitaties (ruim 40 miljoen euro) tegenover, maar er moesten scherpe keuzes gemaakt worden.

Keuzes
Het college kiest ervoor om onder andere in de volgende zaken te investeren:
• Ondersteuning van de groep mensen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. Dit gebeurt onder de noemer ‘Werkbeweging’ door intensieve en persoonlijke begeleiding, het creëren van passende banen, scholing en het tegengaan van vooroordelen. Hiervoor wordt in 2019 een bedrag van 1 miljoen euro en in 2020 en 2021 2 miljoen euro vrij gemaakt.
• De opbrengst van de zogenoemde Conversieregeling Erfpacht, waarbij Utrechters hun erfpacht konden afkopen, wordt geïnvesteerd in betaalbaar wonen. Een bedrag van zo’n 7,6 miljoen euro in 2019 en 5 miljoen in 2020 wordt ingezet om het aanbod sociale- en middenhuur in de stad te bevorderen.
• Sterk Utrechts mbo (de Mbo Agenda). Een centrale ambitie in het coalitieakkoord is om het mbo de waardering te geven die het verdient. Er wordt vanaf 2020 een bedrag van 950.000 euro beschikbaar gesteld om te werken aan vier ambities: 1) podium voor Utrechts mbo, 2) passende ondersteuning, 3) aansluiting mbo op de regionale arbeidsmarkt en 4) innovatief mbo en de toekomst van de stad – ‘denken met je handen’.
• Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) om de stad nog veiliger te maken. Een extra investering van zo’n 300.000 euro vanaf 2020 wordt ingezet voor het steviger aanpakken van ondermijnende criminaliteit, het dichter bij elkaar brengen van zorg en veiligheid, het verbeteren van digitale veiligheid en veiliger verkeer. Ook in toezicht en handhaving wordt extra geld geïnvesteerd.

Maatregelen
Om met deze noodzakelijke investeringen toch tot een sluitende meerjarenbegroting te komen, is een pakket van incidentele en structurele maatregelen samengesteld. Zo wordt bezuinigd op de bedrijfsvoering en is kritisch gekeken naar de reserves van de gemeente, het tempo van de investeringen en efficiënte inkoop.

Betaalbaar wonen en mobiliteit hoge prioriteit
Met de stukken van de Voorjaarsnota, gaat ook het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR 2019) naar de raad. Hierin worden de ruimtelijke opgaven voor de korte én lange termijn in samenhang in beeld gebracht, om te zien waar bijsturing nodig is en welke investeringen daarvoor nodig zijn.
Uit het MPR blijkt dat Utrecht vooral veel nieuwe woningen nodig heeft in het sociale – en vooral ook het middensegment om aan de vraag van woningzoekenden te voldoen. Om de stad aantrekkelijk en bereikbaar te houden zijn dringend oplossingen nodig. Utrecht zet hierbij in op ruimte-efficiënte en gezonde vormen van vervoer (lopen, fietsen en OV) die een volwaardig alternatief bieden voor de auto.
Alle ruimtelijke projecten zijn te zien op één kaart.  

Vervolg
Op 20 juni houdt de gemeenteraad algemene beschouwingen over de voorjaarsnota waarna commissiebehandelingen volgen. Het slotdebat over de voorjaarsnota vindt plaats op 11 juli.