Utrecht zet fors in op herstel en behoud wervengebied

Het college van B&W wil komende drie jaar de meest urgente herstelwerkzaamheden van het historische wervengebied in de binnenstad aanpakken. Ook neemt de stad extra maatregelen om te zwaar verkeer te weren en zo het 900 jaar oude erfgoed te beschermen. Bovendien investeert ze in het maken van samenwerkingsafspraken met keldereigenaren bewoners en ondernemers en het aanpakken van schade aan werfkelders. De kosten hiervan zijn 48 miljoen euro. Dit blijkt uit de nieuwe, samenhangende en langjarige aanpak die vandaag door het college ter besluitvorming aan de gemeenteraad is verstuurd.

Er is nauwkeurig uitgezocht wat er de komende drie jaar moet gebeuren. Het gaat om herstelwerkzaamheden op acht plekken langs de Oudegracht en twee plekken op de Kromme Nieuwegracht. En om de extra maatregelen voor het weren van te zwaar verkeer, zoals met camera’s, extra breedtebeperkingen en handhaving. Het interventieteam dat handelt bij acute situaties blijft bestaan, zodat er waar nodig direct actie kan worden ondernomen.

De nieuwe aanpak, het programmaplan Wervengebied, geeft ook zicht op de lange termijn. Het brengt in beeld wat de komende dertig jaar nodig is voor het herstel en behoud en richt zich op veiligheid, erfgoed en gebruik. Het plan is veel breder dan het eerdere project wal- en kluismuren en pakt alle onderdelen in samenhang aan. Dus niet alleen de wal- en kluismuren, maar alles wat ‘van gevel tot gevel’ van belang is voor behoud van erfgoed voor de komende dertig jaar. Daaronder valt onder meer de uitbreiding van de aanpak met het herstel van de Plompetorengracht en Drift, herstel van kelders en het weren van te zwaar verkeer.

Samenwerking essentieel
Aan het programmaplan is uitgebreid onderzoek voorafgegaan. Dit laat zien dat het gebied nog complexer in elkaar zit dan gedacht. Er is nauwe verwevenheid tussen verschillende onderdelen, zoals muren, kelders, water en wegen en daarmee dus tussen eigendom van bewoners, ondernemers en gemeente. “Het is daarom essentieel om goed samen te werken bij het herstel en beheer. Dat is wat ons betreft topprioriteit. Met het programma zetten we de koers uit voor de komende jaren, waarbij we in goede samenwerking met eigenaren, bewoners en ondernemers ons historische erfgoed behouden en versterken”, zegt wethouder Kees Diepeveen (openbare ruimte).
De Commissie van Wijzen Wervengebied, die het college adviseerde over de aanpak, onderstreept het belang van de samenwerking in haar advies. Het college heeft het advies als leidraad genomen voor de aanpak. Zo wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld om afspraken te maken tussen keldereigenaren en de gemeente over de samenwerking. Ook wordt het advies overgenomen om gezamenlijk opdrachtgever te worden voor het herstel van de kelders, zodat sprake is van een gelijkwaardige positie. Verder komt er op advies van de commissie opnieuw een wervenmeester waar bewoners terecht kunnen met al hun vragen en meldingen over het wervengebied.

Kostenverdeling
Het college stelt voor een door eigenaren en de gemeente gezamenlijk aangewezen deskundige de oorzaken van eventuele schade aan kelders te laten vaststellen. De kosten voor dat onderzoek zal de gemeente op zich nemen. Het doel is om met elkaar tot een zo eenvoudig en eerlijk mogelijke kostenverdeling te komen. Het college staat ook positief tegenover de aanbeveling van de commissie om de kosten voor het waterdicht maken van de kelders te verdelen op 50-50% basis tussen gemeente en keldereigenaren.
Over de eventuele schade die is ontstaan door te zwaar verkeer stelt de wethouder: ,,We zien nu in dat we eerder en meer maatregelen hadden kunnen nemen om zwaar verkeer te weren en de fundering van wal- en kluismuren te stabiliseren. We trekken ons dat aan. We zijn bereid het herstel van de schade door zwaar verkeer te betalen.”
De totale kosten voor gemeente en keldereigenaren de komende dertig jaar zijn niet nauwkeurig aan te geven. Een eerste ruwe schatting is dat het om 450 tot 550 miljoen euro gaat. ,,We moeten nog veel zaken onderzoeken en uitwerken. Dit is een opgave die we stap voor stap moeten oppakken. We gaan aan de slag met alles wat we nu weten en zullen steeds de nieuwe inzichten in de plannen betrekken. Het voorstel aan de raad is om een vierjarenuitvoeringsplan te maken en dat aan het eind van ieder jaar met een jaar uit te breiden, zodat nauwkeurig in beeld blijft wat er waar en wanneer moet gebeuren en hoeveel dat kost”. Na 30 jaar is de aanpak afgerond en blijft er logischerwijs altijd beheer en onderhoud nodig van dit gebied.

Online bijeenkomsten
In de week van 24 mei organiseert de gemeente online bijeenkomsten met keldereigenaren, bewoners en ondernemers. Om in gesprek te gaan over de aanpak, de invulling van de rol van de wervenmeester, het gezamenlijk opdrachtgeverschap en de samenwerking.

Meer informatie:
Het programmaplan Wervengebied is te downloaden via www.utrecht.nl/werven.