‘Ruimte voor iedereen’ in begroting 2019

Het Utrechtse college heeft donderdag de programmabegroting 2019 gepresenteerd. De komende jaren investeert Utrecht 90 miljoen euro extra in de uitvoering van het coalitieakkoord omdat het college wil dat Utrecht een stad is waar gezond stedelijk leven centraal staat. Een stad waar iedereen gelijke kansen heeft. Waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en waar mensen worden opgeleid of omgeschoold voor de banen van de toekomst. Een stad die aantrekkelijk en bereikbaar is en blijft, met voldoende betaalbare woningen in een gezonde leefomgeving. Op 8 november beslist de gemeenteraad over deze programmabegroting.

Hogere inkomsten

De groei van de stad betekent een toename van inkomsten voor de gemeente door hogere inkomsten uit het Gemeentefonds en bijvoorbeeld de OZB. Deze inkomsten worden geïnvesteerd in de groeiende stad, zoals bijvoorbeeld infrastructuur, onderwijshuisvesting en de versterking van armoede-aanpak en voorkomen van schulden. Ook investeert het college onder andere in de aansluiting tussen MBO en arbeidsmarkt en in het tegemoetkomen aan de vraag naar voldoende betaalbare woningen.

Parkeertarieven

Het college wil dat Utrecht leefbaar en bereikbaar blijft door parkeren op straat minder aantrekkelijk te maken en parkeren in parkeergarages te stimuleren. Daarom stelt het college voor om de parkeertarieven voor bewoners, ondernemers en bezoekers per 1 januari verhogen. De gemeenteraad besluit in november over het voorstel. De tarieven voor parkeren op straat stijgen met 10 procent. Daarbij komt de jaarlijkse inflatiecorrectie van de parkeertarieven, die voor 2019 is bepaald op 3,2 procent. Hiermee wordt het tarief voor parkeren in de binnenstad 5,35 euro per uur, in de ring rond de binnenstad 4,13 per uur en in de buitenste schil 2,93 per uur. De tarieven voor bewoners- en zakelijke vergunningen stijgen in de binnenstad met 15 procent en in de ring rond de binnenstad met 20 procent. In de buitenste schil blijven de tarieven gelijk. Ook hier geldt de inflatiecorrectie. Kijk op http://utrecht.nl/parkeren voor meer informatie.

Leefbaarheid en bereikbaarheid

Naast het verhogen van de parkeertarieven neemt het college nog meer maatregelen om de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Utrecht stimuleert alternatieven zoals autodelen en mogelijkheden om op afstand te parkeren, verbetert het fietsnetwerk en werkt samen met omliggende gemeenten en het Rijk aan meer en beter openbaar vervoer. Zo wil het college betere mogelijkheden voor fietsen, lopen of openbaar vervoer bieden en het gebruik van de auto niet laten groeien.