Meer flexibele en minder vaste camera’s in Utrecht

In Utrecht is een maximum aantal openbare ordecamera’s vastgesteld. De gemeente wil binnen dit aantal meer flexibele en minder vaste camera’s inzetten. Met de inzet van meer flexibele camera’s kan sneller ingespeeld worden op situaties waar kortdurend cameratoezicht nodig is. In het nieuwe beleidskader wordt het aantal flexibele camera’s uitgebreid van drie naar zes. Utrecht heeft dan 75 vaste en zes flexibele camera’s.

Cameratoezicht

De criteria voor cameratoezicht zijn aangescherpt en het wordt mogelijk om de inzet van flexibele camera’s voortaan eenmalig met drie maanden te verlengen. Dit staat in het voorstel dat het college heeft gedaan aan de raad voor een nieuw beleidskader cameratoezicht in Utrecht voor de komende vier jaren (2019-2022).

Openbare orde

Het voorstel gaat over camera’s die helpen bij het handhaven van de openbare orde. Deze camera’s worden ook ingezet om strafbare feiten te voorkomen. DSP-groep en Sander Flight onderzoek en advies hebben ter voorbereiding op het nieuwe beleidskader een evaluatie uitgevoerd van het cameratoezicht in de periode 2014-2018. Uit de evaluatie blijkt dat de huidige werkwijze bijdraagt aan het halen van de gestelde doelen, maar de aanbeveling is om meer te focussen op openbare orde, preventie en zware (gewelds)incidenten. De criteria bij het inzetten van camera’s zijn zodanig aangevuld dat die daar beter bij aansluiten.

Flexibel

Cameratoezicht wordt in Utrecht zo flexibel mogelijk toegepast. De vaste camera’s worden in de binnenstad aangewezen voor een periode van vier jaar, daarbuiten voor een jaar. Elk jaar wordt met het uitvoeringsprogramma vastgesteld bij welke veiligheidsvraagstukken in Utrecht cameratoezicht nodig is. Op basis daarvan worden camera’s gehandhaafd of verplaatst. Na vaststelling van het beleidskader 2019-2022 volgt in de loop van 2019 het eerstvolgende uitvoeringsprogramma.