Ledig Erf wordt stadsplein voor voetgangers en fietsers

Het Ledig Erf wordt een plein voor voetgangers en fietsers en daarmee prettiger worden voor bewoners, bezoekers en passanten. Doorgaand autoverkeer langs de singel via het Ledig Erf is in dit voorstel op verschillende plekken in het gebied niet meer mogelijk. Alle straten blijven bereikbaar voor auto’s. Autoverkeer van en naar de Catharijnesingel en omgeving rijdt in de nieuwe situatie via de Bleekstraat en Vondellaan.

Hiermee geeft het college gehoor aan de belangrijkste conclusie die kon worden getrokken uit de reacties uit het participatietraject voor de inrichting van de zogenoemde Zuidpoort, het gebied tussen Ledig Erf, Albatrosstraat, Vondellaan en Bleekstraat. In het oorspronkelijke voorstel zouden omwonenden rond het Ledig Erf per auto flink moeten omrijden voor bepaalde bestemmingen, maar door deze aanpassing blijft de extra reistijd beperkt. Het college legt het plan nu voor aan de gemeenteraad, als onderdeel van het mobiliteitsplan 2040.

Toekomst
Het college verwacht met dit voorstel een goede balans te hebben gevonden tussen het aantrekkelijker maken van het gebied en het bereikbaar houden van de stad. De afgelopen jaren was al een flinke toename te zien van het aantal fietsers en voetgangers. De verwachting is dat die trend de komende jaren doorzet. Tegelijkertijd nam het aantal auto’s af en verdween buslijn 12 met de komst van de Uithoflijn. De nieuwe inrichting sluit beter aan op de wensen van huidige en toekomstige gebruikers van het gebied.
 
Het weren van doorgaand autoverkeer op het Ledig Erf en de Vondellaan zorgt naar verwachting voor meer verkeer op zuidelijker gelegen wegen, zoals de Waalstraat en Diamantweg. Voor deze wegen neemt de gemeente maatregelen om dit effect te beperken.

Reacties
De participatie bestond uit een online enquête, gesprekken met betrokkenen en een gesprek met een klankbordgroep. Zo’n 3000 mensen reageerden op de enquête over de zes varianten voor de Zuidpoort die de gemeente begin dit jaar voorlegde. Verblijfskwaliteit, groen, veiligheid en fietsen kwamen hieruit naar voren als belangrijkste aandachtspunten. Meer dan de helft van de respondenten (56 procent) koos voor een variant waarbij het Ledig Erf autoluw wordt. Zorgen werden met name geuit over het drukker worden van andere wegen en de gevolgen voor bestemmingsverkeer in de buurten rond de Zuidpoort.

Mobiliteitsplan 2040
Utrechters konden begin dit jaar ook via inspraak hun mening geven over het mobiliteitsplan 2040. Hierin staat op hoofdlijnen het verkeersbeleid voor de hele stad in de periode tot 2040. Hierop zijn zo’n 200 reacties gekomen. Het ruimte maken voor lopen en fietsen wordt positief ontvangen. Zorgen zijn er met name over de vraag of de toekomst er wel zo uit komt te zien als we nu denken. Ook vragen sommige respondenten om ook ruimte te blijven bieden voor de auto.

Op basis van de reacties is het plan op enkele punten verduidelijkt of aangepast. Het college legt ook dit plan, met beantwoording van de reacties ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Dit gebeurt gelijktijdig met de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU 2040), waarin in bredere zin de ruimtelijke keuzes voor de komende twintig jaar beschreven staan. Mobiliteit vormt hier een belangrijk onderdeel van.

Meer informatie is te vinden op de webpagina’s Verkeersonderzoek Ledig Erf en omgeving en Mobiliteitsplan 2040.